QUE VOLEM?

Implantarem un pla, treballant conjuntament amb el teixit educatiu i associatiu del Masnou, per promoure entre els joves el: respecte, feminisme, cultura, cooperació, solidaritat i l’esport com a valors fonamentals per a la societat futura del Masnou. Incentivar l’ocupació dels joves i facilitar la transició del món educatiu al món laboral.

Treballarem conjuntament amb les diferents escoles, instituts de secundaria i centres de formació professional, i també amb tot el teixit associatiu de la nostra societat per fer-los partícips dels projectes de futur i així construir plegats el Masnou que totes i tots volem

Ens comprometem amb la cultura i l’esport. Són motors de creativitat, d’esforç i de col·laboració. La cultura i l’esport són dos pilars de la societat oberta, integradora i vital que volem al Masnou. Implantarem una agenda permanent cultural i esportiva i treballarem en  col·laboració amb totes les entitats, associacions i clubs culturals i esportius per ajudar a la seva difusió i creixement així com per aconseguir la seva plena autofinanciació.

QUE FAREM:

Cultura:

 • Durem a terme un Pla de manteniment, millora i ampliació d’equipaments educatius, esportius i culturals.
 • Protegirem el patrimoni cultural, històric i arquitectònic, així com les entitats, associacions i espais culturals (La Calàndria, Casinet, Casino … etc.) i difondre’n la història i valor.
 • Arribarem a un acord amb el Casino del Masnou per recuperar l’espai del teatre mitjançant una fórmula de gestió compartida que permeti la seva rehabilitació.
 • Defensem una programació cultural accessible econòmicament mitjançant la tarifació social, Cultura per tothom!.
 • Potenciarem els itineraris de patrimoni (històric, industrial, artístic,..) que tingui en compte la diversitat patrimonial masnovina.
 • Crearem un festival d’espectacles vinculats a beques culturals per potenciar els joves creadors, creant projectes amb perspectiva intercultural que visibilitzi la riquesa i diversitat, i serveixi com a eina de cohesió social.
 • Fomentarem la cultura portant-la a les escoles, donant vida als centres culturals i cívics i potenciant les relacions intergeneracionals.
 • Impulsarem l’espai Casinet com la nova casa de cultura del Masnou amb espais adequats per a exposicions de nivell.
 • Potenciarem la presència dels i les artistes locals en exposicions, obres de teatre,concerts i art en l’àmbit local, nacional i internacional.
 • Buscarem la fórmula per recuperar el format original del Ple de Riure i donar-li més visibilitat i impuls.
 • Impulsarem el Fascurt per convertir-lo en el festival de referència nacional de curtmetratges.
 • Donar un nou impuls a la festa major buscant un fil conductor i convertint-la en una festa de participació familiar implicant a totes les associacions culturals del Masnou.

Esports:

 • Dissenyarem i desenvoluparem un Pla de patrocini a les entitats, clubs i associacions per tal d’incentivar-ne i facilitar-ne els recursos econòmics propis.
 • Redactarem un Pla d’equipaments esportius que converteixi El Masnou en un referent en la pràctica esportiva.
 • Dotarem l’àrea d’esports de més recursos que assegurin una activitat esportiva continuada als nostres equipaments i entitats.
 • Habilitarem espais amples, verds perquè l’esport pugui desenvolupar-se a l’aire lliure, de manera segura, saludable, fàcil i gratuïta.
 • Impulsarem l’activitat esportiva a les platges, potenciant l’ús durant tot l’any.
 • Establirem la tarifació social a la piscina i la resta d’equipaments esportius com a model de garanties d’equitat i accessibilitat a l’esport de tota la ciutadania.
 • Garantirem l’accessibilitat a les activitats esportives per a les persones amb diversitat funcional.
 • Lluitarem contra la segregació aplicant una mirada intercultural en les polítiques esportives, així com aspectes educatius i d’integració.
 • Concedirem ajuts econòmics a les entitats que potenciïn i garanteixin la participació femenina en les activitats esportives.
 • Crearem una borsa d’esponsors per assegurar l’autofinaciació de les entitats esportives del Masnou.
 • Crear nous programes esportius integrats dins l’oferta d’activitats pel poble, sota un programa de millora de la qualitat de vida i valors d’un estil de vida saludable.
 • Recolzar les entitats esportives en el desenvolupament de la seva pràctica i competicions, per mitjà d’una millor gestió i manteniment dels seus espais.
 • Augmentar l’oferta d’activitats extraescolars per mitjà d’acords col·laboratius entre escoles i clubs amb la finalitat de fomentar l’esport base.
 • Generar noves propostes de turisme esportiu que suposi un impacte econòmic positiu pel comerç del Masnou.

Infància i Joventut:

 • Augmentarem l’oferta del Casal d’Estiu Municipal (mes d’agost), activitats esportives i d’activitats extraescolars per mitjà d’acords col·laboratius entre Entitats, Escoles i Clubs.
 • Potenciarem el Consell local de joventut amb una funció clara d’analitzar i debatre les polítiques de joventut municipals, fer propostes sobre problemes concrets del poble que afecten especialment als joves.
 • Fomentarem l’associacionisme juvenil.
 • Creació d’una borsa de lloguer municipal d’habitatge per joves.
 • Treballarem per fomentar la contractació de joves amb la creació un Pla municipal d’ocupació juvenil.
 • Volem oferir des de l’Ajuntament un servei de mediació entre persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters d’entre 18 i 35 anys. Volem fer un especial esforç per evitar que els nostres joves es vegin obligats a marxar del Masnou quan s’emancipen de la seva família.
 • Creació de més espais de lleure específics per joves.
 • Promourem un ús inclusiu de l’oci i del temps lliure, tant pel que fa al seu gaudi com a la seva participació, amb projectes que promoguin activitats en equipaments socioculturals i de lleure, així com projectes de mediació en el lleure per promoure l’acompanyament i els suports perquè joves amb diversitat funcional puguin participar-hi.
 • Impulsarem un associacionisme juvenil amb valors com el feminisme, l’antiracisme, i la diversitat afectiva i sexual.
 • Ampliarem els espais de trobada destinats a famílies i infants.
 • Revisarem tots els protocols d’actuació sobre infància i joventut i modificarem els obsolets així com en crearem de nous per regular noves situacions socials.
 • Redactarem un Pla d’atenció a la primera infància (de 0 a 3 anys) on marcarem les accions a seguir per l’adaptació, tant en espais, protocols, com en recursos, a la primera infància i a les seves famílies.
 • Incorporarem jocs infantils adaptats per a infants amb mobilitat reduïda als parcs d’El Masnou

Les nostres propostes