QUE VOLEM?

Treballarem per un urbanisme més just, que s’adapti a la realitat de les nostres possibilitats i necessitats, un Masnou en que la gent hi pugui viure amb més qualitat de vida tots els dies de l’any, recuperant els espais emblemàtics de la nostra Vila per posar-los al servei de les Masnovines i Masnovins i assegurant una mobilitat segura i adequada eliminant les barreres arquitectòniques i cobrint les necessitats tant de la ciutadania, com del comerç i la indústria local. Flexibilitzar el transport públic per a donar un servei adaptat a l’usuari i a les característiques del Municipi.

Fomentar habitatge accessible per mitjà d’una nova regulació que permeti donar prioritat a les persones ja residents a la nostra Vila i amb unes condicions que assegurin la seva permanència. Augmentar la inversió pública pel lloguer i la rehabilitació.

Entenem la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic com una necessitat urgent però també com una oportunitat de millora econòmica i social. En aquest repte és imprescindible la bona direcció i lideratge de l’Ajuntament en la conscienciació amb polítiques formatives. “El Masnou Vila verda”: Hem de pensar i actuar en verd. Proposem implantar una transició energètica per reduir el nostre impacte mediambiental a través de la implantació d’energies renovables, la reutilització de residus, la construcció eficient i tot allò que ens permet deixar un Masnou més sostenible a les futures generacions.

QUE FAREM:

Urbanisme:

 • Modificarem el Pla Urbanístic per assegurar que El Masnou no superi els 25.000 habitants.
 • Establirem un catàleg de patrimoni arquitectònic i històric, així com un model de poble per a les noves construccions, tant en l’estil com en l’eficiència energètica.
 • Revertir les operacions urbanístiques de Can Xala, Càmping i Can Targa i convertir aquests equipaments en el motor de la reactivació econòmica i social del Casc Antic.
 • Recuperarem edificis emblemàtics de la vila (teatre del Casino, Casinet, Can Xala, La Fabriqueta…) per posar-los a disposició dels ciutadans d’El Masnou.
 • Crearem un Consell d’Urbanisme i Habitatge per tal que la seva gestió sigui fruit de la reflexió i debat entre les institucions, dels veïns i veïnes, i no dels interessos d’especulació.
 • Millorarem la senyalització i la protecció dels espais pacificats al voltant de les escoles.
 • Pacificarem la riera d’Alella sota criteris mediambientals i convertir-lo en un espai integrat al poble.

Habitatge:

 • Crearem un Consell d’Urbanisme i Habitatge per tal que la seva gestió sigui fruit de la reflexió i debat entre les institucions, dels veïns i veïnes, i no dels interessos d’especulació.
 • Negociarem amb entitats bancàries i grans tenidors perquè cedeixin el seu habitatge a la borsa de lloguer social aplicant bonificacions sobre l’IBI per als i les propietàries.
 • Establirem uns plecs de condicions per accedir als habitatges socials que afavoreixin la seva adjudicació a residents actuals i a persones amb un vincle continuat a El Masnou.
 • Garantir el dret a l’habitatge digne per a les masnovines i masnovins.
 • Crear un programa municipal d’atenció a les persones sense llar o en situació de vulnerabilitat.
 • Ajuts per obres d’adaptació i rehabilitació de domicilis desocupats i que s’integrin a la borsa de lloguer social.

Sostenibilitat:

 • El Masnou vila verda: establirem un catàleg de mobiliari urbà i arbrat que asseguri un poble sostenible energètica i mediambientalment.
 • Aprofitarem els recursos naturals com l’aigua de la depuradora o de les mines d’aigua.
 • Elaborarem un Pla de transició i estalvi energètic amb l’objectiu que l’any 2030 tots els equipaments públics, enllumenat i noves construccions compleixin els criteris d’eficiència i sostenibilitat mediambiental.
 • Ajuts a les reformes i rehabilitacions d’habitatges destinades a la seva adaptació als criteris d’eficiència energètica.
 • Establirem convenis de col·laboració amb entitats municipals i nacionals que vetllen per l’ecologisme, la transició ecològica i el desenvolupament sostenible per ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius.
 • Potenciarem els tallers i activitats formatives sobre el canvi climàtic amb la finalitat de conscienciar sobre valors ambientals i de sostenibilitat.
 • Crearem un Consell municipal pel canvi climàtic que elabori uns protocols mediambientals i de sostenibilitat, i que vetlli pel compliment dels acords presos.

Mobilitat:

 • Elaborarem un Pla de Mobilitat que asseguri l’eliminació de les barreres arquitectòniques i una mobilitat segura i adequada tant pels vilatans com pels vehicles, i compleixi les necessitats dels comerços i les indústries d’El Masnou.
 • Revisarem les àrees d’estacionament regulat (zona taronga, verda i blava) per tal d’adequar l’oferta a la demanda i les condicions a fi i efecte que siguin les més beneficioses possibles per les masnovines i masnovins.
 • Estudiarem una segona línia de bus que, en les hores clau, connecti els barris amb les estacions i centres educatius per afavorir el transport públic en aquestes franges horàries.
 • Augmentarem la freqüència de pas del Bus municipal i adequarem els vehicles a les condicions d’El Masnou.
 • Estudiarem la possibilitat de municipalitzar els serveis de bus i taxi amb l’objectiu d’adequar els serveis a les necessitats dels usuaris i dels col·lectius implicats.
 • Revisarem la senyalització urbana per a millorar la mobilitat i la pacificació de certs carrers d’acord amb criteris d’eficiència, simplicitat i millora vial.

Neteja i Manteniment:

 • Dotarem les brigades de neteja i manteniment de l’organització i recursos humans i materials per assegurar tenir un poble en perfecte estat.
 • Agilitzarem i reduirem el temps de resposta/reparació de les incidències i desperfectes de la via pública.
 • Aplicarem bonificacions en l’impost d’escombraries proporcionals als resultats globals del Masnou en matèria de reciclatge.
 • Revisarem el plec de condicions del contracte de neteja municipal per assegurar-ne el correcte compliment.
 • Farem un estudi de millora de la il·luminació, especialment en aquells indrets més sensibles com parades de transport públic, places o equipament municipals.

Les nostres propostes