QUE VOLEM?

Creiem en una administració innovadora i àgil, que fomenti nous models de govern i col·laboració, que sigui garantia d’uns serveis públics de qualitat per donar resposta als reptes i les necessitats de la ciutadania. Volem tenir una administració que entengui la realitat i a partir d’aquí implantarem un model que millori la qualitat dels nostres serveis, gestioni millor els nostres recursos i siguem capaços de generar-ne de nous que permetin cobrir les necessitats prioritàries dels nostres ciutadans. Reduirem els temps de tramitació i resposta dels tràmits municipals.

Posarem tots els recursos materials i professionals per acabar amb la inseguretat ciutadana al Masnou. Volem una major coordinació de totes les forces de seguretat que es tradueixi en una major eficàcia i eficiència. L’existència de l’Estat i de les administracions, així com el pagament d’impostos, no tenen sentit si no es garanteix la seguretat de les persones i dels seus béns personals, físics i materials.

Dotarem al nostre equip de neteja i manteniment dels recursos materials i físics necessaris per tenir un Masnou net i en perfecte estat, tant en els nostres carrers i places com en la nostra platja. Posarem els mitjans necessaris per a mantenir en bones condicions la nostra Vila i castigarem administrativament els actes incívics que embrutin o malmetin el nostre municipi. Realitzarem i executarem un pla d’accions per assegurar un correcte estat i manteniment dels equipaments i serveis municipals.

QUE FAREM:

Administració pública:

 • Simplificarem tots els tràmits municipals per tal d’agilitzar l’execució i reduir el temps de resposta al ciutadà.
 • Recuperarem l’atenció personalitzada sense cita prèvia.
 • Implementar un protocol de contractació pública municipal que asseguri condicions ètiques, socials i de promoció de la igualtat, com a elements determinants.
 • Afavorir una política de conciliació de la vida laboral i familiar per a tots els empleats públics municipals.
 • Garantir que la gestió dels serveis municipals, especialment aquells gestionats perempreses privades, compleixen les necessitats reals de l’administració i dels vilatans.
 • Reorientar l’estructura municipal (organigrama) per assegurar una correcta atenció i gestió de les necessitats reals.
 • Executarem un Pla de Formació i Motivació per a tota la plantilla municipal. Volem gent feliç i preparada a l’Ajuntament del Masnou

Seguretat ciutadana:

 • La policia és un servei essencial i, per tant, incrementarem els recursos, tant humans com materials, per garantir la seguretat de totes i tots (el nombre de policies no ha variat en els darrers 30 anys)
 • Estabilitzarem la plantilla professional de la Policia Local amb agents de carrera (NO interins).
 • Millorarem l’organització i els procediments d’intervenció en matèria de seguretat: ciutadana, vial, ocupacions, atenció a la víctima, bullying escolar i en la recepció de denúncies.
 • Millorarem el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior així com la coordinació i intervencions amb la resta de cossos de seguretat de l’Estat.
 • Crearem la figura del Policia de barri com a referent per a recollir incidències i problemàtiques de la zona, així com la possibilitat de sancionar en temes concrets com l’incivisme.
 • Reforç de la plantilla d’educadors i educadores de carrer, i altres agents socials, per tal de realitzar intervencions conjuntament amb les patrulles de proximitat.
 • Crear un consell de seguretat amb la participació de representants de tots els partits polítics, entitats locals i associació de veïns i veïnes.
 • Actualitzar els procediments i la formació policial per enfortir la prevenció, la gestió de conflictes i l’actuació davant qualsevol situació en especial en temes relacionats amb la violència masclista.
 • Realitzar programes de formació als ciutadans i als comerços locals d’actuació davant situacions d’inseguretat.

Projectes municipals:

 • Crearem consells municipals en diversos sectors com a espais reals de participació ciutadana per tractar problemes específics de caràcter social, econòmic, etc., que col·laborin de manera activa en l’acció de govern.
 • Millorarem la web municipal, fent-la més senzilla, clara i directa; consulta clara i en xarxa de tots els documents i dades municipals, que permeti al ciutadà accedir a tota la informació de manera clara i transparent.
 • Millorarem els canals de comunicació de manera bidireccional, tant de l’administració al ciutadà com a l’inrevés.
 • Realitzarem auditories anuals de l’Ajuntament que seran públiques.
 • Potenciarem la figura del Jutge de Pau com a transmissor dels drets, deures i queixes dels ciutadans d’El Masnou.

Hisenda:

 • Elaborarem uns pressupostos municipals orientats a cobrir les necessitats reals de les masnovines i masnovins.
 • Revisió de l’IBI a la baixa per compensar l’augment de la despesa energètica.
 • Implantarem un compromís de legalitat i bon ús dels recursos públics amb sistemesd’informació oberts i transparents sobre les decisions econòmiques del govern municipal.
 • Reclamarem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya la devolució de la màxima competència municipal perduda durant els darrers anys en pro del Govern, dotant-la del suficient finançament que asseguri la independència de les polítiques locals i la possibilitat d’assumir les competències traspassades. Aquest finançament del conjunt d’administracions locals hauria d’assolir el 25% dels pressupostos de la Generalitat i de l’Estat Espanyol, tal com es va acordar entre les forces polítiques a l’inici de l’actual etapa democràtica.

Les nostres propostes